EFOP

EFOP Közlemények

Sajtóközlemény

„SZELFI - Szabadidősport események a felnőtt lakosság körében és egészségfejlesztésre vonatkozó Innováció az Észak-Alföld régióban”

2018. március 12.

A Debreceni Egyetem Atlétikai Club Európai Uniós forrásból valósítja meg az EFOP-1.8.6-17-2017-00019 azonosító számú, „SZELFI - Szabadidősport események a felnőtt lakosság körében és egészségfejlesztésre vonatkozó Innováció az Észak-Alföld régióban” című projektet. Amelynek központi célja az Észak-alföldi régió kevésbé fejlett területén élő lakosság egészséges életvezetésével kapcsolatos kompetenciák, attitűdök és készségek kialakítása, az egészségfejlesztő és állapotjavító, fittségi szintet növelő testmozgás népszerűsítése, és beépítése az ott élők életmódjába. A projekt megvalósítási ideje 2018.03.01.20201.02.28 közötti időszak, a vállalt feladatokat 100%-os támogatási intenzitás mellett 36 hónapos futamidő alatt valósítják meg a részvevők. A támogatás összege 249.897.153 Ft.

A projekt célja az Észak-Alföldi régióban az általunk elérhető községekben, falvakban, városokban felhívjuk a felnőtt lakosság figyelmét, hogy az egészségtudatos magatartás a hasznos szabadidő-eltöltési szokások kialakítására, a testi-lelki feltöltődést eredményező szabadidő-eltöltési módok nagymértékben hozzájárulnak az életminőségük javulásához. Program megvalósításához felmérést tervezünk a hátrányos helyzetű településeken az érintett célcsoport körében, mely segít az egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv kidolgozását, és megalapozza a prevenciós, és szemléletformáló egészségfejlesztő és az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok szervezését (életmód tanácsadás, egészségügyi szűrések, sport és szabadidős programok, események, és eseménysorozatok) és az ezen való részvételt, aktivitást.

A projekt operatív és szakmai céljai:

 Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv: A régió adottságait figyelembe vevő terv kialakításához az alábbi szakmai célokat tűztük ki:

o Secunder kutatásokkal feltérképezni a régió legfontosabb népegészségügyi és szocio- demográfiai háttértényezőt, mely segít a hátrányos helyzetű területek esetében is pontos képet adni és alapul szolgálni a releváns terv elkészítéséhez.

o Primer kutatással (orvosok, eü dolgozók, kórházak osztályvezetővel) feltérképezni a régió lakosságának egészségügyi adatait, mely segít az egészségügyi problémákkal kapcsolatos háttértényezők rávilágítására. A különböző célcsoportok vonatkozásában hatékony segítséget adhat a település, kistérség vonatkozásában.

o Lakossági igényfelméréssel célunk feltérképezni a különböző célcsoportok igényeit a sport és rekreációs programkínálattal, egészségügyi mérésekkel kapcsolatban, mely segíti a kínálat régiós kialakítását.

o Infrastrukturális háttér elemzéssel célunk feltérképezni a sport és rekreáció színterét adó meglévő infrastruktúrát.

o Szolgáltatáscsomag kialakításával célunk regionális és célcsoport-specifikus sport és rekreációs kínálat kialakítása, mely segíti a lakosság egészségfejlesztő testmozgásprogramjainak megvalósítását.

 Szabadidős események, sportrendezvények, testmozgásprogramok megvalósítása során az alábbi célokat tűztük ki:

o A rendszeres egészségfejlesztő fizikai aktivitásokkal és rekreációs programokkal a lakosság egészségi állapotának javítása, a holisztikus egészségszemlélet kialakítása. A hátrányos helyzetű embereknek az esélyegyenlőség biztosítása a rendszeres sportoláshoz és egészséghez.

o Az egészségügyi és fittségi mérésekkel meghatározni az állapotukat, mely a fejlesztés kiinduló pontja.

o Életmód-tanácsadással célunk az egyénnek személyre szabott programokkal, életmódváltással iránymutatást adni és motiválni az egészséges életmód megvalósításához. o Prevenciós előadásokkal csökkenteni a szerhasználatot, kialakítani a holisztikus

egészségszemléletet és felvilágosítást az egészség főbb meghatározó paramétereiről.

  •   Szemléletformálási célú kiadványok:
    A különböző kiadványokkal (online, nyomtatott) célunk a lakosság figyelmét felhívni az egészségre, a fizikai aktivitás jelentőségére. Olyan otthon is használható gyakorlat-centrikus, praktikus kiadványok, melyek útmutatást adnak és segítik a lakosság egészségfejlesztésének megvalósítását.

  •   Lakossági kampányok, fórumok

o Olyan komplex rendezvények megvalósítása, melynek célja, hogy az esemény során felhívni

a figyelmet a fizikai aktivitás egészséges életmódban betöltött szerepére és jelentőségére. A sokszínű programkínálattal a kevésbé fejlett régiókban a különböző életkorú, érdeklődési körű, egészségi állapotú lakosságnak lehetőséget biztosítani a fizikai aktivitásra az élményszerzésre. A preventív szemlélet jegyében a szűrővizsgálatokkal, mérésekkel a megelőzésre és a holisztikus egészségszemlélet jelentőségére hívjuk fel a figyelmet. A lakossági fórumokat a kevésbé fejlett régiók településein a lakosságnak, családoknak hirdetjük meg.

További információ kérhető:

Dr. Fenyves Veronika
Debreceni Egyetem Atlétikai Club
Elérhetőség: (fenyves .veronika@econ.unideb.hu)